PvdA Doetinchem zorgt ervoor dat bezuiniging armoedebeleid gedeeltelijk wordt teruggedraaid

Door Steven Kroon op 22 december 2017

Het gaat beter met de economie. En dat is goed nieuws. Maar niet iedereen merkt daar iets van. Een groter wordende “onderstroom” in de samenleving heeft het zwaar. Zit dagelijks in de financiële stress, moet rondkomen van soms € 30,- leefgeld in de week. Bespaart op het dagelijkse eten om de huur en zorgverzekering te kunnen betalen of ziet de schulden oplopen omdat de incasso-industrie zonder gêne factuur op factuur stapelt.

Vanwege deze niet onaanzienlijke groep inwoners hebben we samen met de SP de afgelopen drieënhalf jaar ons best gedaan de bezuiniging op het armoedebeleid van tafel te krijgen. Helaas was daar toen geen politieke ruimte voor in deze Raad. Deze ruimte is er nu wel en daarom hebben we de volgende motie ingediend.

Motie herzien financiële kaders Armoedebeleid 2018 – 2019

 • De Raad van Doetinchem, bijeen op 21 december 2017
  Constaterende dat:
  – de gemeenteraad van Doetinchem bij de programmabegroting 2016 heeft besloten te bezuinigen op het armoedebeleid;
  Overwegende dat:
  – deze bezuiniging voornamelijk moet worden gezocht in de uitvoering;
  – de invulling van deze bezuiniging op gespannen voet staat met de beoogde resultaten;
  – er een toename is van mensen met problematische schulden;
  – dit leidt tot een hoge werkdruk bij bureau financiële ondersteuning;
  – bewindvoering meer in eigen beheer zal worden ondergebracht, maar dat dit niet op korte termijn tot kostenbesparing zal leiden;
  – de doelgroep voor kinderen in het meedoenarrangement verruimd wordt naar 130%;
  – er meer moet worden ingezet op voorlichting en preventie;
  – dit zal leiden tot een toename van gebruik van armoederegelingen;
  Besluit:
  – het college op te dragen om de bezuiniging van € 30.000 in 2018 en € 183.000 in 2019 terug te draaien;
  – dit te dekken uit het overschot op de begroting 2018,

Het terugdraaien van de bezuiniging op het armoedebeleid is voor de Partij van de Arbeid een stap in de goede richting. Maar het is wat ons betreft nadrukkelijk een eerste stap. Wat ons betreft gaat op termijn de gehele bezuiniging van tafel. En gaan we nadenken over een extra investering in het gemeentelijk bureau voor financiële ondersteuning, om bewindvoerders in de markt wind uit de zeilen te halen en onze inwoners in schulden nog beter te kunnen helpen. Bovendien moet de toegang tot de bijzondere bijstand weer worden verruimd, komt wat ons betreft de vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigden weer terug en gaan we goed kijken naar de eigen bijdrage in de zorg voor inwoners met een lager inkomen.

Dat zal inzet worden van de aanstaande verkiezingen. En ik zie er naar uit om de komende maanden over deze thema’s het debat aan te gaan.

 

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon