Door Steven Kroon op 21 september 2017

Locatie ziekenhuis langs A18

Vanavond werd ons als Raad gevraagd het bestemmingsplan “Ziekenhuis 2017” gewijzigd vast te stellen en daarmee definitief ruimte te geven voor vestiging van het Slingeland Ziekenhuis langs de A18. Een zwaarwegend besluit vanwege de impact op de directe omgeving maar ook omdat in de ziekenhuiszorg soms elke seconde telt en dus ook de locatiekeuze letterlijk van levensbelang kan zijn.

We kozen vanavond níet uit verschillende plekken voor de nieuwe locatie van het ziekenhuis. Hoewel verschillende fracties de afgelopen maanden die suggestie wel hebben gewekt, bepaalden we vanavond of de A18 locatie wel, of geen geschikte locatie is voor het nieuwe ziekenhuis. De bestemmingsplanwijziging die voorligt, is daarmee onlosmakelijk verbonden met een besluit dat we als Raad in maart 2014 hebben genomen. Toen heeft een ruime meerderheid van de Raad wél uit verschillende locaties een voorkeurslocatie gekozen, namelijk de locatie die nu voorligt. Voor de fractie van de Partij van de Arbeid is sindsdien de consistente lijn geweest: als er informatie op tafel komt die maakt dat we moeten terugkomen op dat besluit van maart 2014, dan doen we dat. En als dat niet zo is, dan moeten we richting het Slingeland ziekenhuis ook een betrouwbare partner zijn in haar vestigingskeuze.

Onze fractie heeft de laatste maanden veel informatie gekregen, vanuit het stadhuis maar vooral van buiten. Wij hebben goed geluisterd naar de pleidooien van de insprekers tijdens de beeldvormende raad. In het bijzonder de inbreng van de heer Rouet, namens de familie Bergevoet de bewoners van de oude hallenboerderij, maakte indruk. Cultuurhistorie, ecologie, het zijn absoluut belangrijke factoren in de totale en complexe afweging die we moeten maken als Raad. Maar het zijn niet de enige factoren. Biedt de locatie optimale mogelijkheden voor de beste ziekenhuiszorg die we als Achterhoek verdienen? En zijn er in de toekomst, anticiperend op grote demografische veranderingen, mogelijkheden voor toevoeging van ziekenhuis-gerelateerde functies? Is de bereikbaarheid goed, niet alleen vanuit Doetinchems perspectief maar vanuit het hele verzorgingsgebied van het ziekenhuis, de (West-) Achterhoek én voor spoedeisende zorg? Is de locatie in economische zin een toekomst vaste keuze voor de grootste werkgever van Doetinchem. En last but not least: is de bouw van een nieuwe ziekenhuis langs de A18 financieel haalbaar?

Al deze vragen lagen veertig jaar geleden, toen de twee Doetinchemse ziekenhuizen het St. Jozef en het Wilhelmina fuseerden en de locatiekeuze ook aan de orde was, ook op tafel. Tegen de zin van toenmalig directeur van de beide ziekenhuizen de Jong, werd toen gekozen voor de Kruisberg als locatie voor het nieuwe ziekenhuis. Een slechte plek, vond hij toen. Het had aan de A18 moeten worden gebouwd, omdat de ziekenhuiszorg daar voor de Achterhoek op de lange termijn beter ontsloten kon worden. Voorzitter, de Jong heeft achteraf gezien gelijk gehad over de Kruisberg. En hij heeft toen al ook een scherpe vooruitziende blik gehad over de locatie aan de snelweg.

Alles overziend komt onze fractie op basis van de nieuwe informatie tot eenzelfde conclusie en kunnen wij de vragen die ik zojuist heb geformuleerd met “ja” beantwoorden. De locatie aan de Kemnaderallee/Oudesluisweg, biedt naar onze mening, als wij alle genoemde factoren wegen, de zekerheid op optimale ziekenhuiszorg die tienduizenden Achterhoekers die ervan afhankelijk zijn of worden, verdienen. De fractie van de Partij van de Arbeid zal instemmen met het voorliggende voorstel.

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon