Besturen in Doetinchem

Als mensen ervaren dat er naar hen, als individu, wordt geluisterd, begrijpen ze ook dat hun gezamenlijke belang tot uitvoering moet worden gebracht. De PvdA wil de gemeente Doetinchem besturen in samenspraak met de inwoners van de gemeente. Dat vraagt een andere aanpak van de bestuurders. Inwoners worden actief en vroegtijdig betrokken bij de beleidsvorming. Niet als inspreker, maar als volwaardige partner met een eigen deskundigheid. We gebruiken begrijpelijke communicatie, zowel in woord als in geschrift

We gaan verantwoord met de middelen om en houden daarbij rekening met de koopkracht van de inwoners van de gemeente Doetinchem. De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Bovendien staat de PvdA voor een sociaal minimabeleid voor mensen die moeite hebben om alle lasten te betalen. Dat zijn rode draden in ons financieel beleid.

Bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?
● We streven naar een kleiner College van minder dan vijf fte;
● De gemeente geeft het goede voorbeeld in haar personeels- en aanbestedingsbeleid en
bereikt binnen twee jaar de hoogste trede op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen;
● We scherpen ons inkoopbeleid met betrekking tot SROI (sociaal rendement) aan en geven
bedrijven die tredes hebben gezet op de PSO een streepje voor, lokale en regionale bedrijven
hebben overigens sowieso een streepje voor;
● Deregulering is ook de afgelopen periode nauwelijks van de grond gekomen. Dat vinden we
jammer. We dringen overbodige en onzinnige regels terug door de introductie van Het
Ontregelloket;
● De veranderingen in de gemeentelijke organisatie steunen we. Maar doel moet niet perse
zijn een kleinere organisatie. Wel een andere organisatie. Een organisatie die veel diensten
op het terrein van zorg, welzijn en werk weer onder eigen regie brengt en van de markt
afhaalt (zoals schuldhulpverlening). Een gemeente die vanuit principe niet kiest voor
privatisering van gemeentelijke taken maar mogelijk wel bepaalde uitvoeringstaken op
afstand wil zetten in een overheids-bv;
● Anoniem solliciteren wordt de norm in de gemeente Doetinchem, dit om te garanderen dat
de gemeentelijke organisatie een afspiegeling is (kan zijn) van onze samenleving.

Financiën
Wat willen we bereiken?
● Het financiële beleid moet erop gericht zijn om een structureel gezonde financiële positie te
hebben, verantwoord met risico’s om te gaan en tegelijkertijd niet de boel op slot te zetten
zodat niet meer kan worden geïnvesteerd in onze gemeente
● Het kleurloze financieel beleid van de afgelopen jaren moet worden omgezet in financieel
beleid dat primair tot doel heeft het sociale karakter van Doetinchem te garanderen. Veel
sociale voorzieningen zijn onder druk gezet en deze situatie willen we terugdraaien
● Als het nieuwe kabinet, de Rijksoverheid, maatregelen neemt die de zorg aan onze inwoners
treft zullen wij hier extra geld voor gaan uittrekken
● Als het sociale karakter van onze gemeente onder druk komt te staan door Rijksafwegingen,
trekken we meer geld uit voor zorg aan onze inwoners die het nodig hebben.

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon