Onderwijs

Onderwijs is voor de PvdA het middel voor zelfontplooiing en het biedt de mogelijkheid een goede positie in de samenleving te verwerven. Wij vinden het daarom een belangrijk instrument om alle kinderen en jongeren in de gemeente Doetinchem alle kansen voor de toekomst te geven. Investeren in goed onderwijs is investeren in de toekomst. Hierbij is de gemeente zich bewust van haar bijzondere verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs.

Onderwijs en jongeren
Wat willen we bereiken?
● We faciliteren werkleerbedrijven waar jongeren die moeilijk aan een stageplaats kunnen
komen een volwaardige stage kunnen lopen en zoeken daarbij samenwerking met
MBO-instellingen in Doetinchem en omstreken;
● Voortzetten van het praktijkontwikkelcentrum waardoor de aansluiting wordt versterkt
tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;
● Schoolverzuim en zonder diploma de school verlaten gaan we tegen door een intensieve
samenwerking tussen het onderwijs, leerplichtambtenaar en hulpverlening. Jongeren die
spijbelen en waarbij het vermoeden is dat er sprake is van achterliggende problematiek
worden via de hulpverlening thuis bezocht;
● Hulpverlening wordt ingezet met als doel de jongere zo snel mogelijk weer terug te leiden
naar het onderwijs. Bij onwil is het zaak van de leerplichtambtenaar;
● De ligging van Doetinchem tussen drie HBO-instellingen (Arnhem, Deventer en over de grens)
moet beter benut worden, initiatieven die Doetinchem als woonstad voor HBO-studenten
ondersteunen, verdienen onze steun.

Lokaal onderwijsbeleid
Wat willen we bereiken?
● We blijven investeren in goede onderwijshuisvesting. Met het oog op de ontgroening zal
voortdurend de afweging moeten worden gemaakt tussen verbetering ofwel vernieuwing
van onderwijsgebouwen;
● Het middelbaar onderwijs in Doetinchem loopt voorop in de discussie over afnemende
leerlingaantallen en krijgt de steun van de gemeente waar mogelijk en nodig;
● Elke wijk heeft een brede schoolnetwerk. Dit zetten we voort.

Primair en passend onderwijs
Wat willen we bereiken?
● Het primair onderwijs is één van dé plekken om achterstanden en problemen in de
opvoeding van kinderen te kunnen signaleren en is dus cruciaal in preventieve zin. De inzet
van buurtcoaches op alle basisscholen in Doetinchem moet worden verruimd;
● We vinden het onacceptabel dat kinderen ouder dan 8 jaar nog geen zwemdiploma hebben.
We begrijpen de terughoudendheid van scholen maar vragen hen hier regie te pakken en
met uitvoerende partij Rozengaarde te garanderen dat ieder kind tijdig een zwemdiploma
heeft. De gemeente doet boter bij de vis en maakt hier geld voor vrij;
● Passend onderwijs moet minder bureaucratisch worden georganiseerd zodat ruimte ontstaat
voor kinderen op gewone scholen mee te doen. Voor kinderen die het anders echt niet
redden blijft er goed speciaal onderwijs, met kleine groepen en goede begeleiding.

Maarten op de Weegh

Maarten op de Weegh

Maarten op de Weegh, lid sinds 2017 en eerste raadsopvolger. “Na de zeer teleurstellende Tweede Kamerverkiezingen van 2017 wist ik het zeker, ik word lid. Hoewel het al jaren kriebelde, heb ik alleen de stap nooit gemaakt. Ik heb een vrouw, 2 jonge kinderen, ik werk bij een GGZ-instelling in Doetinchem en ik heb interesses

Meer over Maarten op de Weegh