Sport en cultuur

Cultuur en sport zijn voor de PvdA meer dan vrijetijdsbesteding. Het hoort bij het DNA van onze stad, onze dorpen en wijken en zijn in veel wijken en dorpen het sociale element van de samenleving. Het stimuleert bedrijvigheid, creativiteit en levendigheid. Culturele en sportieve evenementen en uitingen zorgen er bovendien voor dat onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijft. Algemeen nut beogende stichtingen en verenigingen verdienen onze steun

Sport en beweging
Wat willen we bereiken?
● De gemeente en onze voetbalclub de Graafschap moeten weer meer “scholder an scholder”
komen te staan. Daar hoort bij dat we goede afspraken met de Graafschap maken zodat een
biertje op de tribune gewoon weer kan;
● De Doetinchemse sportaccommodaties, zoals op sportpark Zuid, zijn één van dé plekken in
Doetinchem van waaruit dagbesteding kan worden georganiseerd;
● De buurtsportcoaches richten zich met name op het activeren van mensen en kinderen die
nu niet met sport in aanraking komen. Ze organiseren dit dichtbij de mensen, in de wijk en op
een laagdrempelige manier. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de buurtcoach en de
sportverenigingen;
● Geweldige initiatieven als Doetebol, waar kinderen natuurlijk kunnen spelen, verdienen
navolging. Wij vinden dat er meer van dergelijke speelplekken voor de jeugd moet komen. In
nauwe samenspraak met de kinderen zelf en hun ouders worden deze ontwikkeld en
onderhouden.

Cultuur
Wat willen we bereiken?
● We willen één Cultuurbedrijf dat gevestigd is in het Cultuurkwartier. De bezuinigingen op
cultuur worden (grotendeels) teruggedraaid en de groei naar één Cultuurbedrijf gaat zonder
gedwongen ontslagen en mét werkzekerheid voor de medewerkers;
● Vanuit het Cultuurbedrijf wordt integrale cultuureducatie zo breed mogelijk aangeboden
waarbij het aanbod volledig is afgestemd op de vraag van het (Achterhoekse) basisonderwijs
● We zijn alert op de toegankelijkheid voor kwetsbare doelgroepen. Ondanks de bezuinigingen
mag cultuur niet iets van de ‘rijken’ worden. Projecten of initiatieven met deze doelstelling
krijgen voorrang;
● Er is extra aandacht tussen de verbindingen die er gelegd kunnen worden tussen
kunst/cultuur en bijvoorbeeld de zorg/welzijn of het jeugdbeleid. De linken tussen
amateurkunst, culturele activiteiten en bijvoorbeeld dagbesteding van ouderen/jongeren,
krijgt onze speciale aandacht;
● De sector maakt op grote schaal gebruik van vrijwilligers(werk). We stimuleren dit door
mensen die niet direct betaald aan de slag kunnen, te motiveren om in deze sector aan het
werk te gaan/blijven.

Ercan Kocyigit

Ercan Kocyigit

Ercan Kocyigit is sinds 2010 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Of je nou in Nederland geboren bent of dat je nieuw bent in Nederland. Niet je afkomst telt. Je toekomst telt. In Doetinchem wonen veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Veel van deze nieuwkomers hebben hun plek gevonden en doen als betrokken

Meer over Ercan Kocyigit