Werk

Werk is belangrijk. Werk is meedoen. Door werk verwerf je niet alleen inkomen, maar heb je ook een positie van waaruit het eenvoudiger is om mee te doen. Werk is goed voor het zelfrespect en zorgt voor contacten met mensen en de samenleving.

En dat ligt niet voor iedereen binnen handbereik. De werkloosheid onder jongeren en migranten vinden wij onacceptabel hoog. Bovendien is het zaak dat Laborijn samen met de ondernemers in Doetinchem de uitstroom uit de bijstand nu echt eens op gang krijgt.

Maar soms is reguliere arbeid een brug te ver. Mensen die wellicht wel willen, maar niet kunnen. Alle inzet moet erop gericht zijn om deze mensen via zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk deel te laten nemen en mee te laten doen aan de samenleving. Het armoedebeleid moet weer worden zoals het bedoeld was: onvoorwaardelijk, ontzorgend en activerend.

Werk
Wat willen we bereiken?
● De kortdurende loonkostensubsidie wordt weer ingezet zoals bij omringende gemeenten en
hiervoor in Doetinchem ook het geval was (half jaar compenseren), zodat het weer voor
werkzoekenden én werkgevers een belangrijk uitstroom-instrument wordt;
● Prioriteit geven we aan het inzicht krijgen in onze bestanden (daar waar het factoren betreft
die relevant zijn voor werk) zodat we snel en efficiënt kunnen matchen als er een aanvraag
vanuit het bedrijfsleven komt;
● Verdubbeling van de capaciteit voor arbeidsbemiddeling, job-coaching
(Werkgeversservicepunt) en intensivering van de samenwerking tussen Laborijn, UWV én
werkgevers (in het Werkgeverspunt Achterhoek-West) zodat de uitstroom nu eindelijk op
gang gaat komen;
● Sneller resultaat aan de balie: iedereen die zich bij Laborijn meldt voor een uitkering gaat ook
naar buiten met (zicht op) een betaalde baan, een opleiding of een vorm van dagbesteding of
vrijwilligerswerk. We maken duidelijke uitstroomafspraken waar we ook aan kunnen toetsen
zodat er beter bijgestuurd kan worden;
● Koppeling (automatisering) van alle ondersteuningsregelingen gemeente Doetinchem;
● Zolang het de weg naar betaald werk niet hindert en geen verdringing op de arbeidsmarkt tot
gevolg heeft, vinden we het heel normaal om uitkeringsgerechtigden via vrijwilligerswerk en
tegenprestatie naar vermogen te vragen;
● Statushouders worden zo snel mogelijk (al tijdens de Inburgering via onder andere Samen
Doetinchem) bij de hand genomen om de weg naar werk te vinden, de inzet wordt
geïntensiveerd om de werkloosheid onder die groep drastisch terug te dringen;
● Vergaande stappen zetten in een sociale, regelarme bijstand;
● Minder focus op de fraudebestrijding. We gaan uit van goede wil en intenties van de mensen.
Als mensen toch opzettelijk frauderen, dan voeren we daarnaast een streng sanctiebeleid;
● We voeren de vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigden weer in. Dit is een prima
instrument voor sociale activering en dus om mensen te motiveren tot het doen van
vrijwilligerswerk;
● Mantelzorgers kunnen onder bepaalde voorwaarden (beslag dat mantelzorg legt) vrijgesteld
worden van sollicitatieplicht;
● De politieke invloed op Laborijn moet weer worden vergroot.

Jongeren en werk
Wat willen we bereiken?
● Via het Praktijkontwikkelcentrum versterken we de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt
en vergroten we de kans van werkzoekenden op werk;
● We zetten vol in op de bestrijding van jeugdwerkloosheid en stimuleren leer-werkplaatsen
(meester-gezel) en werk via jongerenvouchers;
● De werkloosheid onder allochtone jongeren is onacceptabel hoog. Het buddy-project voor
allochtone jongeren die moeite hebben de weg naar werk te vinden wordt nieuw leven
ingeblazen.

Werken aan de economie
Wat willen we bereiken?
● Het Noordelijk deel van het A18 Bedrijvenpark wordt afgewaardeerd en ingericht als
zonnepark. We onderzoeken waar elders mogelijkheden zijn voor dergelijke parken;
● We geven ruimte aan het Slingeland Ziekenhuis langs de A18;
● Vestiging van het Van der Valk Hotel langs de A18;
● Er komt een stimuleringsregeling Starten vanuit de Bijstand, als onderdeel van een
‘startersoffensief’, dat een effectievere inzet van Bbz-gelden tot doel heeft;
● Verdere verbetering dienstverlening aan werkgevers, terugdringen overbodige regels op
bedrijventerreinen;
● De zondag-openstelling van supermarkten die de komende periode is gerealiseerd, moet
worden verruimd, waardoor de openstelling op zondag gelijk is aan die op andere dagen;
● We stellen gronden beschikbaar voor stadslandbouw en helpen initiatiefnemers dit mooie
concept van de grond te krijgen;
● We realiseren een stimuleringscentrum voor Sociaal Ondernemen en maken het centrum
koploper op het gebied van sociaal ondernemen in Nederland;
● Opstellen van een Masterplan Ondernemersklimaat op Bedrijventerreinen, onder andere om
leegstand tegen te gaan en de bedrijvigheid te stimuleren.

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon