Wonen

Doetinchem is een fijne gemeente om te wonen en te leven. Het groene karakter en de eigen identiteit van de verschillende wijken en dorpen dragen hier aan bij. De PvdA wil dat iedereen in Doetinchem prettig woont. Betaalbaar, met goede en goed bereikbare voorzieningen, in een buurt die schoon, heel en veilig is. Respect voor elkaars ruimte is het uitgangspunt. Het beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling schept daarvoor de mogelijkheden en bestemmingsplannen regelen wat noodzakelijk is.

Woningen
Wat willen we bereiken?
● De wachtlijst voor sociale huurwoningen is te lang, deze moet wordt verkort;
● In nauwe samenspraak met Sité proberen we de wachttijden voor specifieke doelgroepen
(jongeren) aanzienlijk te verkorten;
● We onderzoeken welke leegstaande panden zich eventueel lenen voor huisvesting van
specifieke doelgroepen (studenten, jongeren, ouderen);
● De Blijverslening (bedoeld om veilig en levensloopbestendig wonen te bevorderen) verdient
een vervolg en kan bij succes worden verruimd.