Zorg

Iedereen doet mee, dat is onze inzet. Zeker ook op het terrein van de zorg. We bieden hulp aan degenen die ondersteuning nodig hebben. Essentieel is dat de mensen die hulp nodig hebben centraal staan binnen de zorgtaken van de gemeente. Het is een uitdaging om de zorg betaalbaar te houden, maar ook een kans om de zorg simpeler en beter te organiseren. Daar valt ook een paar jaar na de overdracht van taken naar de gemeenten nog een wereld te winnen. Ook vanuit de gemeente Doetinchem zelf dus. We kunnen veel besparen op onnodige overhead, langdurige bureaucratische processen, ingewikkelde regelgeving en organisaties die dubbel werk doen. besparen niet op de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Onnodig en onacceptabel. Doetinchem moet weer één van de sociaalste gemeenten van Nederland worden!

Zorg op maat
Wat willen we bereiken?
● Het beleid voor de huishoudelijke hulp moet onze inwoners weer zekerheden bieden (en
voldoen aan rechtelijke uitspraken). Maatwerk is nastrevenswaardig maar toekenningen
moeten worden onderbouwd vanuit heldere (liefst landelijke) normen;
● De eigen bijdrage huishoudelijke hulp voor lage en middeninkomens moet omlaag, die voor
hogere inkomens mag omhoog;
● We ondersteunen en stimuleren zorg coöperaties die mee willen doen aan aanbestedingen;
● We accepteren alleen aanbieders die goed werkgeverschap belangrijk vinden en dit vertalen
in arbeidsvoorwaarden. We streven naar minder aanbieders maar de eigen keuze van
inwoners blijft voorop staan;
● De eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding wordt afgeschaft, dit om te voorkomen
dat mensen deze zorg gaan mijden vanwege financiële krapte;
● We investeren in een werkwijze die ervoor zorgt dat de bureaucratie afneemt. We ruimen
zoveel mogelijk regels en protocollen om echt maatwerk te kunnen leveren. We vertrouwen
op de kundigheid van onze zorgprofessionals en nemen hun ervaringen mee in de evaluatie
van het beleid;
● We zijn tegen marktwerking in de zorg; zorginstellingen waarvan de bestuurders een salaris
krijgen hoger dan de Balkenendenorm, willen we korten op hun subsidie;
● We vinden het van essentieel belang dat de gezondheidszorg voor alle Doetinchemmers
toegankelijk is, daarom continueren we de Gemeentepolis en gaan we goed kijken hoe we de
kosten voor chronisch zieken draagbaar kunnen maken;
● Maatschappelijke zorginitiatieven zoals Sravana, Humanitas, Rondom Autisme en Present
verdienen onze steun (materieel en immaterieel): waar mogelijk en noodzakelijk verhogen
we het bijbehorende subsidieplafond;
● We willen meer sociale innovatie in de zorg in Doetinchem en innovatieve initiatieven die
deze handschoen oppakken, kunnen ondersteunen. Er komt een regelarm fonds voor
Innovatie in het Sociale Domein;
● De gemeente Doetinchem geeft het goede voorbeeld in innovatie en gaat de volgende
periode ieder jaar een experiment uitvoeren in de zorg. Het doel is om de zorgkwaliteit te
verbeteren. Het experiment komt tot stand in samenwerking met de partners en inwoners;
● In ons gezondheidsbeleid moeten de jeugd en ouderen speerpunten zijn. Projecten gericht
op voorlichting, sport en bewegen zijn erg belangrijk omdat er een preventieve werking
vanuit gaat en dienen voortgezet te worden;
● We verkleinen de gezondheidsverschillen in onze gemeente. We accepteren geen verschillen
in levensverwachting en gezondheid tussen verschillende inkomensgroepen.

Jeugdzorg
Wat willen we bereiken?
● Een goede inrichting van de Jeugdzorg regelen we gedeeltelijk op wijkniveau en gedeeltelijk
op regionaal niveau. Wij onderschrijven de doelstellingen van de decentralisatie maar vinden
dat bezuinigingen niet te koste mogen gaan van de kwaliteit van zorg voor jeugd;
● Voor deze kwetsbare groep die zichzelf niet altijd kan verdedigen, vinden wij dat het de
hoogste prioriteit heeft dat er snel goede zorg wordt geboden in overleg met de ouders.
Wachttijden zijn onacceptabel en wij vinden dat de ouders/verzorgers inspraak hebben bij de
indicatiestelling ;
● De klachtenprocedure moet helder zijn en een eventuele second opinion wordt door een
onafhankelijke derde gegeven;
● De vroegsignalering bij jongvolwassenen moet worden versterkt. Snelle interventie zorg voor
een effectievere aanpak en kostenreductie.
Ouder worden in de wijk
Wat willen we bereiken?
● Er komen zorgteams in elke wijk waar verschillende professionals als buurtcoach,
wijkverpleegkundigen in nauw contact staan met bijvoorbeeld huisartsen. Zij zorgen voor
goede, snelle en toegankelijke hulp voor iedereen. Mede door deze zorgteams kunnen zowel
mensen met een beperking, chronisch zieken, als ouderen zolang mogelijk in hun eigen
vertrouwde omgeving wonen.
● Kleinschalige initiatieven als zorgcoöperaties waardoor zorgbehoevende ouderen, chronisch
zieken en mensen met een beperking in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen,
worden door ons gestimuleerd en ondersteund
● Na het succes van de ouderenontmoetingspunten in ’t Brewinc en op het Pelgrimterrein
vinden wij dat er ook ontmoetingspunten moeten komen in Wehl en Overstegen. Als er
daarnaast behoefte is aan meer punten moeten deze er ook komen
● Ouder worden voor de eerste generatie gastarbeiders gaat vaak samen met problemen en
sociaal isolement: we gaan in overleg met hen en ouderenzorgpartijen voor een extra
aanbod voor deze doelgroep

Mantelzorg en noaberschap
Wat willen we bereiken?
● Mantelzorgers worden waar nodig ondersteund met informatie en advies. Daarnaast zetten
we flink in op het organiseren van respijtzorg zodat de mantelzorgers niet overbelast raken,
de sportverenigingen en culturele instellingen worden hier bij betrokken.
● Er komt speciale aandacht voor minderjarige mantelzorgers. In overleg tussen buurtcoach,
(basis-)scholen en zorgverleners maken we een aanbod dat deze jonge mantelzorgers gaat
ontlasten van hun zware taak

Marianne Kock

Marianne Kock

Marianne Kock is sinds 2010 voor de PvdA lid van de Doetinchemse gemeenteraad. Ik ben niet geboren, maar wel getogen in Doetinchem. Via de Ds. Van Dijkschool en het Ulenhofcollege ben ik in Breda beland op de NHTV. Na mijn studie ben ik weer in Doetinchem terug gekomen en heb hier altijd met veel plezier

Meer over Marianne Kock