“Vertrouwen herwinnen”

Door Steven Kroon op 9 november 2017

Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard. Dat geldt zeker in de politiek, waar het vertrouwen met de jaren alleen maar brozer lijkt te worden. Toch heeft dat enkelen onder ons in deze periode  er niet ervan weerhouden het eigen belang boven het kiezersmandaat te stellen. Als het gaat om de waardering van die stappen ben ik de afgelopen periode duidelijk geweest en sluit ik mij hier volledig aan bij de woorden van de heer Boerwinkel zojuist.

En hoewel niet iedereen zich hierdoor aangesproken hoeft te voelen, wordt een beeld naar buiten gezet dat ons allemaal raakt, een beeld dat het aanzien van de Doetinchemse politiek is geschaad. En wat we ons allemaal moeten aantrekken, samen maken we immers de Doetinchemse politiek. En samen moeten we ook ons stinkende best doen om het vertrouwen te herwinnen. De vraag is alleen hoe? Ons stinkende best doen om onze stad zo goed mogelijk te besturen is niet genoeg.

Ik zou mij allereerst tot u willen wenden als voorzitter van deze gemeenteraad en voorzitter van het College. Zolang Grond- en Kieswet het meenemen van zetels (of zetelroof zo u wilt) nog niet verbieden, staan we eigenlijk met lege handen. En dat terwijl er in Nederland steeds meer gemeenten zijn waar dit net als in Doetinchem schering en inslag lijkt te zijn. Ik wil u vragen om in uw burgemeesterskringen op zoek te gaan naar collega’s die samen met u in gesprek willen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om er op aan te dringen deze ongewenste effecten van de Grond- en Kieswet weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken. Graag uw reactie.

Ten tweede wend ik mij tot de fracties in de gemeenteraad van Doetinchem. Net als bij de Partij van de Arbeid laat u ongetwijfeld kandidaat raadsleden een document ondertekenen waarin staat dat als er een onoverbrugbaar conflict is met een fractielid, deze zijn zetel inlevert en de Raad verlaat. De Erecode heet dat bij de Partij van de Arbeid. Dat een dergelijke handtekening niet voor iedereen evenveel waarde heeft, is ook gebleken tijdens deze periode.

Maar wat velen van u waarschijnlijk nog niet kennen en ook de Partij van de Arbeid Doetinchem niet, is de regel dat indien raadsleden zich afscheiden en zich melden bij de Partij van de Arbeid, dat ze niet welkom zijn. Ons fractielid Marianne Kock heeft initiatief genomen deze regel te verankeren in onze statuten en dient op 28 november een motie met die strekking in tijdens de ALV van de PvdA Doetinchem. Ik roep u allen op hetzelfde te doen.

Toen ik begin deze week deze tekst aan het voorbereiden was, was ik van plan het hierbij te laten. De zoveelste afsplitsing vandaag heeft mij echter doen besluiten de volgende motie op te stellen, de motie “Vertrouwen Herwinnen”.

 

Motie “Vertrouwen Herwinnen”

De Raad van Doetinchem, bijeen op 9 november 2017

Overwegende dat:

– het merendeel van de Doetinchemse gemeenteraadsleden haar stinkende best doet om het algemeen belang in Doetinchem te dienen en het goede te doen voor de inwoners van onze gemeente;
– verscheidene raadsleden in deze coalitieperiode kennelijk het eigen belang boven het kiezersmandaat stelden en zo hun fractie beroofden van een democratisch verkregen zetel;
– dit keer op keer een slag is in het gezicht van de kiezer en het vertrouwen in de Doetinchemse politiek ernstig wordt geschaad;
– we als volksvertegenwoordigers de politieke en morele plicht hebben alles te doen om dit vertrouwen te herstellen.

Spreekt uit dat:

1) de handelswijze van de raadsleden die het betreft in deze coalitieperiode afkeurenswaardig is en schadelijk voor het aanzien van de Doetinchemse politiek;
2) onze burgemeester indringend in gesprek moet gaan met het ministerie van Binnenlandse Zaken om aanpassing van de Grond- en Kieswet te bepleiten om deze gang van zaken in de toekomst zoveel als onmogelijk te maken;
3) de Doetinchemse politieke partijen er alles aan zullen doen om deze excessen in de komende periode te voorkomen en aansluiting van afgesplitste raadsleden bij hun respectievelijke fracties, liefst statutair, onmogelijk maken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Steven Kroon

Steven Kroon

Steven Kroon was van 2010-2014 wethouder en van 2014 fractievoorzitter van de PvdA in de Doetinchemse raad. Politiek gaat over onze kinderen, onze vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die ons dierbaar zijn. Dat houd ik altijd voor ogen als ik in de gemeenteraad van Doetinchem knok voor onze sociaal-democratische

Meer over Steven Kroon